home | contact

Onze intern begeleider

 

Op Basisschool Kampus is een Intern Begeleider werkzaam. Haar naam is Marianne Boschker. Zij werkt op maandag, donderdagochtend en vrijdag. Zij coördineert zowel de interne als de externe leerlingenzorg.

De Intern Begeleider heeft haar verantwoordelijkheid in het waarborgen van de kwaliteit van de leerlingenzorg binnen het onderwijs. De Intern Begeleider houdt bij welke nieuwe ontwikkelingen er zijn op het gebied van leerlingenzorg. Zij adviseert het Management Team en de leerkrachten over deze nieuwe ontwikkelingen en begeleidt bij het invoeren en uitvoeren van de in overleg gekozen methoden en werkwijzen in de groep. Zij ondersteunt de leerkrachten bij het uitvoeren van de leerlingenzorg. Zij kan om deze reden bij gesprekken zitten met ouders en de verschillende instanties die bij het onderwijs betrokken zijn.

 

Het BSOT

De Intern Begeleider brengt leerlingen, voor wie extra ondersteuning gewenst is, in in het (Brede) Schoolondersteuningsteam (BSOT). Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.

Het BSOT kan om nadere probleemverheldering gevraagd worden.
In het (Brede) Schoolondersteuningsteam participeren:
• de school
• de ouder(s)/verzorgers van de leerling
• de jeugdgezondheidszorg
• het schoolmaatschappelijk werk
• de ambulante begeleider van het Samenwerkingsverband
• de vrije stoel voor een eventueel andere externe partij.


Het (Brede) Schoolondersteuningsteam vormt de brug tussen de basisondersteuning en de brede waaier van allerlei vormen van specialistische hulp buiten de school; de breedteondersteuning.

 

Het (Brede)Schoolondersteuningsteam heeft verschillende functies:

• Probleemtaxatie en/of aanvullende diagnostiek.
• Advies m.b.t. de (verdere) basisondersteuning en begeleiding op school.
• (Activeren van) hulpverlening voor de leerling en afstemming met de leerlingenondersteuning op school.
• (Activeren van) hulpverlening/ondersteuning voor het gezin.
• Het realiseren van afstemming van lopende externe hulpverlening met de onderwijsondersteuning.
• Beoordeling en toeleiding/verwijzing naar hulpverlening.
• Beoordeling en toeleiding/verwijzing naar een andere school die benodigde (speciale) onderwijsondersteuning kan bieden.

 

Het (Brede) Schoolondersteuningsteam brengt de hulp van buiten dichterbij de school, overigens zonder daarbij alle problemen, bijvoorbeeld rondom wachtlijsten op te lossen en vraagt van de school om eerst zelf naar een probleem te kijken en daarnaar te handelen.
Wanneer er sprake is van meervoudige problematiek is opschaling naar heSociaal Wijkteam dan wel Regieteam mogelijk. De coördinatie binnen deze samenwerking ligt bij de Intern Begeleider.

 

Ons Schoolondersteuningsplan


Wilt u exact nalezen hoe de ondersteuningsstructuur op onze school is georganiseerd? Klik dan hier voor ons Schoolondersteuningsplan.

Wenst u nog nadere info, schroomt u dan niet om Tosca van Lamoen of Marianne Boschker hiervoor te benaderen!

 

Leesproblemen en Dyslexie

Basisschool Kampus hanteert het protocol  Leesproblemen en dyslexie voor kinderen die leesproblemen ervaren of voor kinderen die reeds gediagnostiseerd zijn. De intern begeleider is nauw betrokken bij de naleving ervan. 

 

Presentatie BSOT