home | contact

MR

 

Op deze plek willen wij ons als MR aan u presenteren. Hieronder kunt u lezen wat wij doen, wie wij zijn en waar en wanneer wij vergaderen.

 

Iedere school heeft een bevoegd gezag, ofwel een bestuur.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de school, maar het bestuur beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt. Er is over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de medezeggenschapsraad (MR).  

 

Op iedere school moet een MR zijn, dus ook op Kampus!

 

                                    Logo _MR

Dit zijn wij...

De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en personeel, de zogenaamde ouder- en personeelsgeleding.
De ouders die momenteel in de MR zitten, werden via verkiezingen uit en door de ouders van Kampus gekozen, de personeelsleden uit en door het personeel.

In het basisonderwijs zijn de ouder- en de personeelsgeleding even groot.
De leden van de MR worden in principe voor drie jaar gekozen.

Dit doen wij...

Wij overleggen met de directie over belangrijke zaken zoals:

  • de besteding van het geld van de school
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten/evenementen.

Over sommige onderwerpen mogen wij als MR het bestuur alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin wij een zwaardere stem hebben. Het bestuur mag een bepaald besluit dan pas uitvoeren als de MR er mee heeft ingestemd.

 

Daarnaast heeft de MR algemene en bijzondere bevoegdheden.
De algemene zijn:

  • Het recht op informatie
  • Het recht op overleg met het bestuur (of met een afgevaardigde daarvan)
  • Initiatiefrecht, dat wil zeggen dat de MR zelf onderwerpen kan aandragen die ze met het bestuur wil bespreken.
  • De instemmingbevoegdheid
  • De adviesbevoegdheid

Kort samengevat praten we mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op Kampus en daarmee heeft de MR een belangrijke stem binnen het Kampus-schoolgebeuren.

MR; waar en wanneer?

Wij vergaderen ongeveer eens per zes weken en wij zorgen ervoor dat iedereen binnen Kampus op tijd weet dat er een MR-bijeenkomt is en waarover de vergadering gaat. Eens per jaar wordt er een openbaar jaarverslag gemaakt.

De vergaderingen zijn openbaar, vergaderen doen we in de aula.

Hebt u belangstelling om eens een MR-bijeenkomst bij te wonen of heeft u serieuze vragen? U bent van harte welkom en wij zorgen uiteraard voor de koffie.

 

Zover niet opgenomen in de Digiduif-planner zijn de vergaderdata opvraagbaar bij een van de genoemde leden.

 

Tot ziens bij de MR!

 

Op 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingegaan. De WMS regelt de medezeggenschap in het primaire, het speciale en het voortgezet onderwijs. Als gevolg van de deregulering en de invoering van lumpsumfinanciering in het primaire en in het voortgezet onderwijs hebben schoolbesturen meer mogelijkheden gekregen om eigen beleid te voeren. Schoolbesturen dienen over dit beleid echter wel verantwoording af te leggen. Hierdoor is het nodig geworden de positie van de medezeggenschapsraden te versterken, zodat ze een gelijkwaardige overlegpartner voor het schoolbestuur worden[1]

[1] Bron: Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO)